meda far’shalai

me-duh fař-sha-lay
(expression) last f*cking prayer